เหมือนพวกแกยังไม่เข้าใจว่าแบบนี้มันไม่ใช่ง่ายๆนะ อย่าหาปัญหางานอะไรมาให้เปนภาระตัวเองเลย